GroenLinks-PvdA wil verbod op onbetaalde stages

22 mei 2024

De fractie van GroenLinks-PvdA pleit voor een verbod op onbetaalde stages. Minister Dijkgraaf ziet er weinig in.

Volgens Mikal Tseggai, de nieuwe mbo-woordvoerder van GroenLinks-PvdA, krijgt slechts veertig procent van de mbo-studenten die stage lopen een vergoeding. Veel studenten komen hierdoor in de financiële problemen. Het gevaar bestaat, aldus Tseggai, dat het volgen van een stage een privilege wordt voor studenten die zich kunnen permitteren zonder vergoeding te werken. Dat is voor haar onacceptabel. In een motie roept zij dan ook de regering op om een verbod in te stellen op onbetaalde stages.

Snuffelstages

Aant Jelle Soepboer (Nieuw Sociaal Contract) ziet niets in het voorstel van Tseggai. Hij vindt een goede stagevergoeding belangrijk, maar acht het niet redelijk om voor korte snuffelstages een vergoeding te eisen. Ook vreest Soepboer dat een verplichte stagevergoeding een extra last bij werkgevers legt: ‘Stages mogen niet een aanslag worden op het mkb.’

Onderzoek

In zijn reactie geeft minister Dijkgraaf in eerste instantie aan het hartstochtelijk met Tseggai eens te zijn: iedere student heeft recht op een passende stagevergoeding. In het Stagepact heeft hij met werkgevers daar recent goede afspraken over gemaakt. Dijkgraaf hoopt dat sectoren in komende cao’s afspraken vastleggen over stagevergoedingen. Verder laat Dijkgraaf op dit moment onderzoek doen naar de invoering van een verplichte minimale stagevergoeding. Dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd naar aanleiding van een motie van Tseggai’s fractiegenoot Luc Stultiens, is eind 2024 gereed. Het verbieden van onbetaalde stages is daarom nu niet aan de orde.

Vrijblijvend

Diverse Kamerleden schroomden niet om tijdens het korte debat vrijblijvende moties in te dienen. Zo riep Tseggai naar aanleiding van het recente inspectierapport de regering op om de komende periode prioriteit te geven aan ‘het verbeteren van de onderwijskwaliteit van het mbo’. De woordvoerder van de VVD, Claire Martens America, richtte zich op de hoge uitvalcijfers. In 2023 waren er meer dan 30.000 voortijdige uitvallers. In een motie riep zij de minister op in samenwerking met gemeenten het probleem in kaart te brengen. Hoewel deze motie gezien de vele recente onderzoeken naar schooluitval weinig kan toevoegen verklaarde minister Dijkgraaf, die het einde van zijn ambtsperiode in zicht heeft, geen bezwaar te hebben tegen de motie.

Stemming over de moties vindt plaats op dinsdag 28 mei.